Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6708 a8cc 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
2898 7003 400
3390 523c 400
6735 68d3 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
1057 45b9 400
Reposted fromriddl3m riddl3m viajointskurwysyn jointskurwysyn
zaciśnięci jeszcze w tym żegnaniu
otwieramy ukazujemy dłonie
oszpeceni
napoczęci przez miłość
— Roman Śliwonik, Dzień bez daty
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viajointskurwysyn jointskurwysyn
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
0455 46ce 400
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viaunsteadyshy unsteadyshy
6174 7e3c 400
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromposzum poszum
Reposted fromposzum poszum
0772 3df1 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoskus oskus
9224 7246 400
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaveronica-o veronica-o
5214 ec7c 400
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viapanimruk panimruk
3810 f5ef 400
Reposted fromMiziou Miziou viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl